Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Není-li definováno jinak, poskytnutím osobních údajů ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů správci. Tyto podmínky jsou účinné od 24. 3. 2019.

Kdo je správcem vašich údajů?

Správcem vašich osobních údajů je La Lorraine, a. s., IČO 25544551, U Kožovy hory 2748, 272 01 Kladno.

Jaké údaje o vás zpracováváme?

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, pokud navštěvujete naše prodejny, používáte naše webové stránky či mobilní aplikace („online služby“) nebo jste s námi v jiném kontaktu (souhrně „služby“). Údaje, které shromažďujeme, spadají do třech kategorií: (i) informace, které nám poskytnete, (ii) informace, které shromažďujeme automatizovanými postupy, a (iii) informace, které získáváme z jiných zdrojů.

Obecně platí, ženám své osobní údaje poskytuje dobrovolně. Mohou se však objevit situace, kdy je poskytnutí vašich osobních údajů nezbytné pro poskytnutí určité služby, případně je vyžadováno ze zákona. Vezměte, prosím, na vědomí, že v určitých případech vám nemusíme být schopni poskytnout své služby, pokud nám dané údaje neposkytnete. Dáme vám vědět, pokud bude poskytnutí vašich údajů nezbytné. Informace, které nám poskytnete, můžeme zkombinovat s informacemi, které jsou získávány automatizovanými postupy, případně s informacemi, které získáváme z jiných zdrojů. Shromažďujeme informace, které nám poskytnete. V závislosti na tom, jakým způsobem mezi námi probíhá kontakt, můžete nám poskytnout následující údaje:

Informace shromažďujeme automatizovanými postupy.

Můžeme používat automatizované technologie za účelem sběru informací z vašeho počítačového systému nebo mobilního zařízení, a to během vašich návštěv v našich prodejnách, užívání online služeb či technologií v rámci prodejny. Automatizované technologie mohou zahrnovat soubory cookies, místní sdílené objekty a internetové tagy. Můžeme shromažďovat vaše následující informace:

Naše online služby a technologie v prodejnách mohou shromažďovat údaje o přesné poloze vašeho mobilního zařízení nebo počítače pomocí geolokalizace a technologií, jako jsou GPS, WiFi, Bluetooth, nebo blízkost základnové stanice. U většiny mobilních zařízení a počítačových systémů budete vyzváni, abyste společnosti LaLorraine udělili souhlas se zpracováním těchto informací. Shromažďujeme informace z jiných zdrojů.

Informace o vás můžeme rovněž získávat od jiných společností a organizací, včetně veřejných databází, platforem sociálních sítí nebo externích partnerů – např.subjektů, které zajišťují analytické či marketingové služby. Rovněž můžeme shromažďovat informace, které jsou veřejně dostupné. Můžeme například shromažďovat informace z vašeho veřejného profilu, pokud s námi budete v kontaktu prostřednictvím sociálních sítí.Rovněž můžeme shromažďovat komunikaci v rámci sociálních sítí, která je nám určena nebo která se nás týká.

Informace, které nám poskytnete, můžeme zkombinovat s informacemi, které jsou získávány automatizovanými postupy, případně s informacemi, které získáváme z jiných zdrojů.

K jakým účelům budou data zpracována použita?

Výše uvedené osobní údaje bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat za následujícími účely:

Za účelem nabídky a zlepšování našich služeb a za účelem následujících dalších legitimních podnikatelských zájmů:

Plnění příslušných právních předpisů:

Na základě vašeho souhlasu (pokud je ze zákona vyžadován) můžeme používat námi získávané údaje abychom:

Informace, které o Vás získáme, můžeme používat i jinými způsoby. O těchto způsobech vás budeme informovat v okamžiku, kdy budou dané údaje shromažďovány, případně vás v této věci požádáme o váš souhlas.

Jakým způsobem sdílíme námi získané informace?

Vaše osobní údaje neprodáváme, přičemž je sdílíme výhradně v souladu s ustanoveními tohoto prohlášení o ochraně soukromí.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci skupiny La Lorraine. Skupina La Lorraine zahrnuje společnost La Lorraine, naše přidružené subjekty, dceřiné společnosti a držitele našich franšíz. Seznam těchto subjektů nebo údaj o tom, kde můžete najít více informací, je dostupný na internetové adrese společnosti. Členové skupiny La Lorraine, kteří od nás obdrží dané údaje, nemohou tyto údaje používat či dále sdílet jiným způsobem, než je stanoveno v tomto prohlášení o ochraně soukromí.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dodavateli, kteří nám poskytují své služby, například plnění objednávek, zajišťování zpracování údajů a jiné služby v oblasti informačních technologií, řízení propagačních akcí, soutěží, losování cen a loterií, provádění výzkumů a analýz a personalizace zkušeností jednotlivých zákazníků společnosti La Lorraine. Těmto dodavatelům neumožňujeme, aby dané údaje používali nebo je sdíleli pro žádný jiný účel, než je poskytování služeb naším jménem.

Ze strategických a jiných obchodních důvodů se můžeme rozhodnout prodat či převést celé naše podnikání nebo jeho část. V rámci takovéhoto prodeje či převodu můžeme námi získané a uchovávané informace – včetně osobních údajů – předat komukoliv, kdo se bude na daném prodeji či převodu podílet.

Může dojít k situacím, kdy budeme sdílet informace, pokud vás tyto přímo neidentifkují. Můžeme například sdílet anonymní, agregované statistiky o tom, jak využíváte naše online služby. Případně můžeme zkombinovat informace o vás s informace o ostatních zákaznících a sdílet tyto informace způsobem, který neodkazuje na konkrétní zákazníky.

Jsme oprávněni používat či sdílet osobní údaje, pokud je to nezbytné za účelem dodržování jakýchkoliv právních předpisů, nařízení či zákonných požadavků, za účelem ochrany našich online služeb a technologií v restauracích, za účelem uplatnění či bránění zákonných nároků, za účelem ochrany práv, zájmů, bezpečnosti a zabezpečení naší organizace, našich zaměstnanců, držitelů franšíz nebo veřejnosti, případně v souvislosti s vyšetřováním podvodů či jiné trestné činnosti nebo porušení našich pravidel.

Jaké jsou vaše volby?

Marketingová sdělení

Pokud jste souhlasili s doručováním našich marketingových sdělení, můžete tento souhlas později odvolat, a to v dle pokynů pro odvolání souhlasu uvedených v jednotlivých marketingových sděleních. Obecně pak jsou vaše preference týkající se komunikace, včetně pokynů o případném odvolání souhlasu, k dispozici v profilové části online služeb, které využíváte. V některých případech je možné upravit preference týkající se komunikace prostřednictvím nastavení vašeho zařízení. Svůj souhlas můžete také odvolat prostřednictvím našeho globálního či místního oddělení pro ochranu osobních údajů, a to pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Pokud se rozhodnete kontaktovat místní oddělení pro ochranu osobních údajů, nahlédněte do detailní specifikace zpracování osobních údajů pro Váši zemi.

Pokud odvoláte svůj souhlas s doručováním našich marketingových sdělení, můžeme vám i nadále zasílat informace o vašich transakcích, účtech, které u nás máte, a o případných soutěžích, losováních či loteriích, do kterých jste se zapojili. Odvolání souhlasu pro určitou formu komunikace neznamená současné odvolání souhlasu pro jiné formy. Například v případě, že odvoláte svůj souhlas s doručováním marketingových emailů, můžeme vám i nadále zasílat marketingové textové zprávy, pokud jste s jejich doručováním souhlasili. Vezměte prosím na vědomí, že pokud dostáváte sdělení od franšízy společnosti La Lorraine, je nutné odvolat svůj souhlas přímo u tohoto subjektu.

Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám pro jejich vlastní aktivity přímého marketingu, pokud nám v této věci neudělíte souhlas. Pokud vám zašleme určité oznámení a vy budete souhlasit, budeme vaše osobní údaje sdílet v souladu s vašimi pokyny.

Vaše práva v oblasti osobních údajů

V některých zemích mají fyzické osoby v souvislosti se zpracováním námi získaných osobních údajů právo na přístup k těmto údajům, jejich opravu, předávání, omezení, výmaz a právo vznášet námitky vůči jejich zpracování. V těchto zemích jsou fyzické osoby rovněž oprávněny odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Používání našich online služeb a jiných technologií

My i naši dodavatelé, kteří nám poskytují své služby, můžeme používat soubory, internetové tagy a jiné podobné technologie v rámci našich online služeb i jiných oblastí týkajících se našeho podnikání, například v souvislosti s online reklamou, a to za účelem shromažďování informací a poskytování vámi požadovaných služeb či produktů.

Soubory cookies a jiné technologie

Soubor „cookie“ je malý textový soubor, který je umístěn v rámci webového prohlížeče či zařízení uživatele internetu, přičemž slouží k tomu, aby si zapamatoval a/nebo získával informace o daném uživateli. Některé země, ve kterých působíme, mohou rovněž mít pravidla pro používání souborů cookies. Tyto konkrétní informace pro Vaši zemi jsou uvedeny dále.

„Internetový tag“ představuje malý objekt nebo obraz, který je vložen přímo do webové stránky, aplikace nebo emailu a který má sledovat aktivitu. Někdy jsou tyto tagy označovány jako pixelové tagy.

Vezměte prosím na vědomí, že:

Používáme soubory cookies, internetové tagy a jiné podobné technologie, abychom shromažďovali informace pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně soukromí. Informace získané prostřednictvím těchto technologií můžeme rovněž zkombinovat s informacemi, které jsme o vás získali jinými způsoby uvedenými v tomto prohlášení o ochraně soukromí.

Tyto technologie můžeme používat, abychom:

Můžeme například používat určité technologie, abychom určili, zda jste otevřeli email nebo klikli na odkaz uvedený v emailu, jak používáte stránky a obsah našich mobilních aplikací nebo zda jste klikli na online reklamu společnosti La Lorraine.

My i ostatní subjekty (například naše reklamní sítě) můžeme tyto technologie používat pro sběr informací o vaší online aktivitě, a to v čase i v rámci webů a zařízení třetích stran, při používání našich online služeb, abychom vám mohli dále přizpůsobit vaši zákaznickou zkušenost.

Pokud nechcete, aby byly využívány soubory cookies, nebo chcete, aby vás váš prohlížeč upozornil na použití těchto soborů, upravte si nastavení svého webového prohlížeče. Pro informace o změně nastavení pro soubory cookies klikněte na část „Nápověda“ vašeho prohlížeče. Pokud zakážete všechny soubory cookies, nemusí vám být k dispozici všechny funkce webových stránek.

Některé novější webové prohlížeče mohou nabízet možnost „Nesledovat“, která vámi navštíveným webovým stránkám předává informaci o tom, že si nepřejete, aby byla vaše aktivita monitorována. Společnost La Lorraine aktuálně nepřijímá opatření pro to, aby reagovala na tyto signály („Nesledovat“), protože prozatím nebyl vytvořen jednotný technologický standard. I nadále sledujeme nové technologie a můžeme určitý standard přijmout, jakmile bude vytvořen.

Pokud je v rámci našich online služeb k dispozici video, můžeme nastavovat a monitorovat vámi zhlédnutá videa. Tímto souhlasíte s tím, abychom sledovali prohlížení videí z vaší strany prostřednictvím našich online služeb nebo externích sociálních sítí, a to až po dobu dvou let – případně v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy nebo dokud svůj souhlas neodvoláte.

Cílená reklama

Pokud budete používat naše online služby, můžeme (a naši dodavatelé, kteří nám poskytují své služby, mohou) shromažďovat informace o vaší aktivitě tak, abychom vám mohli nabízet reklamu přizpůsobenou na míru vašim zájmům.

Vzhledem k tomu, že působíme v rámci reklamních sítí, můžete určité reklamy vidět i na jiných webových stránkách. Tyto sítě nám umožňují diferenciovat informace, které vám zasíláme, na základě vašich zájmů, vašich jiných informací a dle příslušného kontextu. Reklamní sítě pak sledují vaši online aktivitu v čase prostřednictvím souborů cookies, internetových tagů a logů webových serverů. Dané informace používají k tomu, aby vám zobrazovaly reklamy, které by vás mohly obzvláště zajímat. Reklamní sítě, jejichž jsme součástí, mohou shromažďovat informace o vašich návštěvách webových stránek, které jsou také součástí dané reklamní sítě – například stránky či reklamy, které si prohlédnete, a informace o tom, jak webové stránky používáte. Dané informace používáme – v rámci našich online služeb i webových stránek třetích stran, které jsou součástí reklamních sítí – k tomu, abychom vám poskytovali reklamu upravenou na míru a mohli hodnotit, jak účinný náš marketing skutečně je.

Svůj souhlas s cílenou reklamou můžete odvolat odesláním e-mailu na adresu j.ceskova@llbg.com. Pokud svůj souhlas odvoláte, budete i nadále dostávat reklamu, avšak tato nebude upravena dle vašich zájmů.

Odkazy na jiné webové stránky a sociální sítě

Naše online služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které jsou provozovány třetími stranami. Pokud některé z těchto odkazovaných webových stránek navštívíte, měli byste si prostudovat pravidla ochrany soukromí, podmínky a jiná pravidla těchto webových stránek. Za tato pravidla a postupy třetích stran neneseme odpovědnost. Jakékoliv informace, které těmto organizacím poskytnete, jsou řešeny dle pravidel ochrany soukromí, podmínek a jiných pravidel těchto subjektů.

V rámci našich online služeb mohou být rovněž zastoupeni poskytovatelé jiných aplikací, nástrojů, widgetů a plug-inů, např. tlačítka „Like“ společnosti Facebook; tito poskytovatelé mohou rovněž používat automatizované způsoby sběru informací o tom, jak dané funkce používáte. Tyto subjekty pak mohou vaše informace používat v souladu se svými vlastními pravidly.

Zabezpečení informací

Usilujeme o to, abychom přijímali vhodná opatření určená k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Naše technické, organizační a fyzické procesy jsou navrženy tak, aby chránily osobní údaje před nahodilou, nezákonnou či neoprávněnou ztrátou, přístupem, zveřejněním, používáním, změnou nebo zničením. Ačkoliv se snažíme své informační systémy chránit, žádné webové stránky, mobilní aplikace, počítačové systémy či přenosy informací na internetu či jiné veřejné síti nejsou 100% bezpečné.

Po jakou dobu jsou data uchována a archivace?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro plnění účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně soukromí a pro plnění našich pravidel o archivaci záznamů (pokud ze zákona nevyplývají delší lhůty). Naše pravidla týkající se záznamů odrážejí příslušné právní předpisy. Vaše osobní údaje si ponecháme a budeme používat v rozsahu nezbytném pro plnění příslušných zákonných povinností (například pokud jsme povinni si určité informace ponechat, abychom splnili ustanovení příslušných daňových či finančních zákonů), řešení sporů, uplatňování našich smluv a pro jiné účely uvedené v tomto prohlášení.

Mezinárodní předávání osobních údajů

Společnost La Lorraine je globální organizací, přičemž její obchodní procesy, manažerské struktury a technické systémy jsou přeshraniční. V této souvislosti můžeme sdílet vaše osobní údaje v rámci skupiny La Lorraine a na základě výše uvedených použití je předávat do zemí, ve kterých působíme. Jakékoliv mezinárodní předávání osobních údajů bude realizováno v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí a v souladu s příslušnými právními předpisy. Některé země, ve kterých působíme, mohou být konkrétní požadavky týkající se mezinárodního předávání osobních údajů. Tyto konkrétní informace jsou dle jednotlivých zemí uvedeny ve specifikacích pro konkrétní země.

Upozornění: Mnoho prodejen La Lorraine je vlastněno a spravováno franšízanty – provozovateli licence La Lorraine, kterými jsou nezávislí podnikatelé a podnikatelky. Někteří z nich mají rovněž své vlastní internetové stránky. V mnoha případech se tyto stránky franšízantů řídí politikou ochrany osobních údajů La Lorraine. Zkontrolujte si však, prosím, jaké zásady ochrany osobních údajů jsou platné na každé takovéto stránce.

Změny našeho Prohlášení o ochraně soukromí

Toto prohlášení o ochraně soukromí je účinné k datu uvedenému v jeho úvodu. Toto prohlášení o ochraně soukromí můžeme čas od času upravit. Pokud tak učiníme, zveřejníme upravené znění a upravíme „datum poslední aktualizace“ (tedy datum jeho platnosti) v úvodu prohlášení. Pro nejaktuálnější verzi prohlášení vyste měli tyto webové stránky pravidelně kontrolovat

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají).

Máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemáte zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Jako subjekt údajů jste informováni o tom, že souhlas s poskytnutím údajů můžete odvolat odesláním e-mailu na adresu j.ceskova@llbg.com. V takovém případě uveďte vaše údaje a uveďte, jaké údaje si přejete upravit, vymazat či omezit.